Midland Appliance

13651 Bridgeport Rd
Richmond, BC
V6V 1J6
604-278-6131